PLAN REORGANIZARE JUNIK SHPK GROUP SRL

Nr.: 126, Data emiterii: 08.06.2023

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2775/101/2022, Tribunal Mehedinți, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, Judecător sindic Falcan Camelia Aurora

2. Arhiva/registratura instanţei: Dr. Tr. Severin, Bdul Carol I, nr.14, judeţul Mehedinţi, telefon  0252208244 ,  programul arhivei/registraturii instanţei 08:30 – 16:00

3.1. Debitor: JUNIK SHPK GROUP SRLîn insolvență, in insolvency, en procedure collective -cu sediul în Str. Aurelian, nr.27, camera 3, parter, Mun. Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți, CUI 40744182, J25/254/2019

4. Creditor:  conform tabel de creanțe

5. Administrator judiciar: CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ BUFANU ION, cu sediul profesional în Drobeta Turnu Severin, str. Păcii, nr.12, Bl. XE4, sc.3, ap.1, jud. Mehedinți, cod poștal 220075, înregistrat în registrul formelor de organizare UNPIR sub nr. RFO I B – 4104, telefon 0754600788

6.Subscrisa/Subsemnatul(a): Cabinet Individual de Insolvență BUFANU I. ION,  în calitate de administrator judiciar al debitorului JUNIK SHPK GROUP SRL, conform Încheierii de ședință din data de 16.01.2023,  pronunţată de Tribunalul Mehedinți, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul 2775/101/2022 .

Anunță:

La grefa Tribunalului Mehedinți a fost depus de către administratorul special, planul de reorganizare, urmând ca la data de 05.07.2023, orele 11:00să se procedeze la exprimarea punctului de vedere asupra acestuia, în cadrul adunării creditorilor, care va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar, respectiv în Dr. Tr. Severin, str. Avram Iancu, nr.23, jud. Mehedinți, fiind admisibilă votarea prin corespondență.  

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu împuternicire specială pentru votul față de planul de reorganizare și delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.

Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar, tel 0754600788

Administrator  judiciar  Cabinet Individual de Insolvenţă Bufanu Ion


CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA BUFANU ION
CIF: 37196470
Punct de lucru: Str. Avram Iancu, nr.23
CP: W1B 5nF Drobeta Turnu Severin (România)
Tel: +40754600788

office@cibion.eu

O NOUĂ ȘANSĂ!