Există o inflație de articole/sfaturi cu privire la ceea ce ar trebui făcut pentru a salva întreprinderile, iar managerii nu mai știu de care să asculte și ce să mai facă. În realitate, salvarea sau nu a afacerii depinde de un singur lucru: BANI!!Pornind de la această realitate, devine clar că principala provocare pentru orice întreprinzător va fi să asigure capitalul de lucru necesar pentru a nu închide afacerea.Pentru a asigura acest capital de lucru și/sau continuarea unor investiții, a fost adoptată OUG 42/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.Am analizat această ordonanță și încercăm să vă fim de ajutor cu următoarele explicații:Obiectivul declarat al acestei ordonanțe ”îl reprezintă susținerea IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19.”I.CINE POATE BENEFICIA DE AJUTORUL DE STAT?Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei IMM-urile din toate sectoarele de activitate, cu excepția celor declarate neeligibile potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 (intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție), cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării,

  1. atât criteriile de eligibilitate prevăzute în art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017:

a) nu se află în dificultate în sensul pct. 20 și 24 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014, respectiv: în cazul unei societăți cu răspundere limitată și a societăților pe acțiuni, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani și mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, așa cum reiese din ultimele două situații financiare anuale ale societății, fac excepție start-up-urile care nu au nicio situație financiară anuală depusă; sau în cazul unei societăți în care cel puțin o parte dintre asociați sunt ținuți nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani și mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni, așa cum reiese din ultimele două situații financiare anuale ale societății, respectiv societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acțiuni, fac excepție start-up-urile care nu au nicio situație financiară anuală depusă; sau IMM-ul nu se află în niciuna dintre următoarele situații: procedura de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și nu îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor, conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării;b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de credit parteneră;c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C.;d) nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării creditului și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumit în continuare C.I.P.;e) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile;f) prezintă instituției de credit garanții colaterale, care, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit în cazul creditelor de investiții, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării;g) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituției de credit;h) nu înregistrează obligații restante la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat.2. cât și următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 lit. a) și art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare;b) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;c) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;d) nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor articolului 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19;e) depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2020. Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaților în funcție de evoluția activității curente a acesteia.! ! ! Simplificând, putem spune că poate avea calitatea de beneficiar al schemei de ajutor de stat orice persoană juridică care îndeplinește condițiile legale pentru ca fi calificată drept IMM, putând activa aproape în orice domeniu de activitate (excepțiile le-am enumerat mai sus). În subsidiar, mai trebuie îndeplinite o serie de condiții (să nu existe datorii față de buget, să nu fie în stare de insolvență, etc) pe care le regăsiți mai sus.II. ÎN CE CONSTĂ AJUTORUL OFERIT?Prin această schema de ajutor de stat, Guverul oferă garanții de 80% sau 90% din valoarea finanțării pentru creditele/liniile de credit accesate pentru investiții și/sau pentru asigurarea capitalului de lucru sau GRANTURI (vedeți capitolul special)Aceasta înseamnă că dacă aveți nevoie de bani, fie pentru investiții, fie pentru asigurarea capitalului de lucru, puteți accesa un credit sau deschide o linie de credit, cu garanții foarte reduse, deoarece Statul va garanta valoarea finanțării în proporție de 80% sau 90%. Avantajul este că veți putea obține mai ușor un credit.! ! ! Garanțiile sunt ofertite doar pentru valoarea creditului, fără a lua în considerare dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat.III. CARE ESTE LIMITA MAXIMĂ A GARANȚIILOR OFERITE ȘI CARE ESTE CUANTUMUL MAXIM AL CREDITULUI?Garanțiile acordate prin prezenta schema de ajutor de stat sunt limitate, după cum urmează:· 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru· 10.000.000 lei pentru creditele de investițiiȘi, pentru că este vorba despre un ajutor, cuantumul finanțării care se acordă se stabilește în limita uneiadintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:(i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate; (de exemplu, în anul 2019 ai avut cheltuieli salariale în cuantum de 100.000 lei, limita maximă a finanțării solicitate este, în acest caz de 200.000 lei)sau(ii) 25 % din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; (de exemplu ai avut o cifră de afaceri netă în anul 2019, în cuantum de 500.000 lei, ceea ce înseamnă că limita maximă a finanțării, în acest caz este de 125.000 lei)sau(iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.Din punctul nostru de vedere, această ultimă condiție asigură și cea mai mare felxibilitate în dimensionarea nevoii de finanțare a activității. Desigur, că este nevoie de prezentarea unor documente, dar un manager realist și onest va putea calcula repede necesarul de finanțare și va putea solicita exact atât cât are nevoie.IV. AJUTORUL DE STAT SUB FORMA GRANTULUIIMM-urile care au accesat deja credite, în temeiul OUG 117/2010, fie pentru investiții, fie pentru capitalul de lucru, pot beneficia de ajutor sub forma unui grant (subvenție) în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.Grantul = valoarea comisionului de risc + valoarea comisionului de administrare + dobânda, dar nu mai mult de 800.000 euro (la cursul valabil de la momentul acordării finanțării, ceea ce este un avantaj)Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii se aplică următoarele condiții:a) ajutorul nu depășește 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;b) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor introduse pe piață;c) ajutorul acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (a)-(k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii;d) în cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activități se respectă plafonul aferent și că, în total, nu se depășește cel mai mare cuantum posibil.V. DURATA AJUTORULUI ACORDAT ȘI PROCEDURI DE ACORDAREDurata maximă a finanțărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiții, fără posibilitatea de prelungire, și de 36 de luni pentru creditele pentru capitalul de lucru, cu posibilitatea de prelungire cu o perioadă de maxim de 36 de luni.De precizat că pentru garanțiile emise de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii se percepe comision de risc.Procedura de acordare a garanțiilor de stat în proporție de cel mult 80% sau 90% aferente creditelor, a grantului de la art. 3 și plata ajutoarelor de stat sub formă de grant se aprobă Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST România.VI. CONCLUZIIPrin această ordonanță se dorește acordarea unui sprijin IMM-urilor pentru le asigura capitalul de lucru, prin facilitarea accesului la finanțare. Rămâne de văzut cum vor reacționa întreprinzătorii, însă este bine că au la îndemână încă o soluție pentru a asigura capitalul de lucru.

 

Lasă un răspuns

Poți folosi aceste taguri HTML și atribute:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Necesar

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA BUFANU ION
CIF: 37196470
Punct de lucru: Str. Avram Iancu, nr.23
CP: W1B 5nF Drobeta Turnu Severin (România)
Tel: +40754600788

office@cibion.eu

O NOUĂ ȘANSĂ!